Przychody koszty finansowe

Przychody koszty finansowe

W wyniku finansowym jest przedstawiona różnica pomiędzy przychodami finansowymi. Mogą one pochodzić z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnica kursowych nad ujemnymi. Porównanie dotyczy między kosztami finansowymi, czyli pochodzącymi z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Nie bierze się tutaj pod uwagę odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Dlatego do przychodów finansowych zaliczamy odsetki od posiadanych lokat terminowych, odsetki od zgromadzonych przez jednostkę środków na rachunku bieżącym, odsetki o dzielonych pożyczek, odsetki od posiadanych obligacji, czy przychody ze sprzedaży inwestycji. Warto jest zapewnić sobie zwiększenie takich przychodów. Będzie to możliwe w przypadku prowadzenia lepszej sprzedaży. Jeśli ustalamy koszt danego produktu, to warto jest również zaprezentować lepszą cenę, wyższą. Ale mimo wszystko musi być ona ukazana jako zachęcająca do zakupu. Z kosztami mamy także styczność w momencie posiadania nieruchomości, jej ciągłego użytkowania. Musimy być przygotowani na ponoszenie odpowiednich kosztów, które są z tym związane, na przykład eksploatacją nieruchomości, utrzymaniem, czynszem.